زمينههاي فعاليت شرکت‎‎های دانش‎‎بنیان

1. تجاریسازی پژوهشهای کاربردی و توسعهای برای تولید فناوریهای برتر و با ارزش افزوده فراوان

2. ارائه خدمات تخصصي و مشاوره‏اي (خدمات علمي،‌ تحقيقاتي و فني) از طریق امکانات موجود در دانشگاه با دریافت مجوز

3. توليد محصولات با فناوری نوين(تولید و توسعه فناوریهای برتر)

4. ارایه خدمات توسعه کارآفرینی، با محوریت خوشههای کسب و کار

5. انجام خدمات ورود کسب و کار به بازار ملی و منطقهای

 

انواع شرکت‎‎های دانشبنیان

1.    شرکتهایی که فقط اعضای هیات علمی مالک آن هستند.

2.    در صورتي كه سهام دانشگاه كمتر از 50 درصد باشد،‌ شركت دانش بنيان، شركتي خصوصي است كه بايد تابع قانون تجارت باشد و در اداره ثبت شركت‎‎ها ثبت شود.

3.    شرکتهایی که دانشگاهها نیز در آن مالکیت دارند.

4.    درصورتيكه سهام دانشگاه 50 درصد يا بيشتر باشد، شركت دانش بنیان، شركتي دولتي است.