فرایند پذیرش در مرحله دوره رشد

  1. ارئه درخواست اولیه
  2. مصاحبه و ارائه اطلاعات
  3. تکمیل و تحویل فرم پذیرش دوره رشد (پیوست 3)
  4. بررسی و کارشناسی تخصصی (فنی-اقتصادی)
  5. اعلام نتیجه کارشناسی به متقاضی
  6. طرح و تصویت در شورای مرکز رشد
  7. اعلام پذیرش و استقرار در مرکز رشد
  8. تکمیل فرم قرارداد استقرار در دوره رشد (پیوست 4)

مدت استقرار:

یک دوره سه ساله و قابل تمدید تا 5 سال  با نظر شورای مرکز رشد است.