حمایت ها در مرحله پیش رشد

حمایت ها در این دوره شامل استفاده از خدمات عمومی و اختصاصی مرکز رشد تا سقت 5 میلیون تومان به شرح زیر است:

  1. فضای اداری، کاگاه، آزمایشگاه، اتاق جلسه، کتابخانه و ...
  2. تجهیزات اولیه اداری شامل میز، صندلی، رایانه، اینترنت و ...
  3. استفاده از کلیه خدمات آموزشی و مشاوره ای مرکز رشد شامل مشاوره های حقوقی، مالی، بازاریابی، ثبت مالکیت فکری و ...
  4. امکان حضور در نمایشگاها تخصصی، جشنواره­های مورد نیاز
  5. پرداخت کمک هزینه ساخت نمونه اولیه تا سقف 10 میلیون تومان از محل بودجه پِژوهشی واحدها بر اساس بند 4 ماده 6 آیین نامه اجرایی تاسیس و اداره مرکز رشد

تبصره: در صورتی هسته فناور خواستار نمونه ساخته شده باشد باید مبلغ دریافتی را با نظر شورای مرکز رشد تسویه حساب کامل کند.

6-با توجه به خروج موفق یا ناموفق هسته های فناورٰ، مرکز رشد می تواند معادل ریالی حمایت های انجام گرفته (صفر تا صد درصد) را از هسته های فناور دریافت کند. میزان درصد مبلغ بازپرداختی با نظر شورای مرکز رشد خواهد بود.