مرحله رشد

مرحله رشد: دوره اي است كه واحدهاي فناوري مستقر در مركز رشد به منظور تكميل اهداف تجاري شركت و ايجاد يك كسب وكار كوچك،آماده انعقاد قرارداد با سازمان هاي برون دانشگاهي مي باشد.

  • این دوره‏ای حداکثر 3ساله، که طی آن واحد‏های فن‏آور مستقر در مرکز رشد به معیارهای رشدیافتگی دست یافته و پس از آن از مرکز خارج می‏شوند.
  • زمان این دوره در شرایط خاص تا 5سال قابل افزایش است. به واحد پذیرش شده در دوره رشد "واحد فن‏آور" می‏گویند.
  • حداکثر بودجه قابل اختصاص 300 میلیون ریال بوده و در صورت توجیه اقتصادی و تأیید شورای مرکز تا 300میلیون ریال قابل افزایش است.
  •  اعتبار اختصاص داده شده جهت کارهاي کارگاهي و آزمايشگاهي، توليد، شرکت در نمايشگاه‏ها، آموزش نيروي متخصص مورد نياز و ... قابل مصرف مي‏باشد.