تعاريف

مركزرشد: مقصود از مركز رشد ، مركز رشد واحدهاي فناوري دانشگاه آزاد اسلامي است كه با ارائه خدمات حمايت از ايجاد و توسعه حرفه هاي جديد توسط كارآفريناني كه در قالب واحدهاي نوپاي فعال در زمينه هاي مختلف منتهي به فناوري تشكيل شده اند و اهداف اقتصادي مبتني بر دانش و فن دارند ، پشتيباني مي كند.

واحد فناور: مقصود واحد داراي هويت حقوقي مستقل از مركز رشد است كه با توجه به اساسنامه و يا ساير اسناد قانوني در زمينه تحقيقات كاربردي و توسعه اي و تجاري كردن نتايج تحقيقات و خدمات فعاليت مي نمايد.

برنامه كسب و كار:مقصود از برنامه کسب وکار (BP)برنامه اي است كه توسط واحد فناور تهيه مي شود و در آن عوامل و راهبردهاي داخلي و خارجي براي شروع يك سرمايه گذاري جديد تشريح مي گردد.

مرحله پيش رشد: مقصود دوره اي است كه طي آن به فرد و يا گروه هاي مستعدي كه داراي ايده نوآورانه هستند،پس از اخذ تأييديه در مركز رشد مستقر مي شوند. همچنين در اين مرحله آموزشهاي لازم مشاور هاي اقتصادي در جهت ايجاد يك كسب و كار كوچك و بازاريابي محصول نهايي به شركتها ارائه مي شود.

مرحله رشد: دوره اي است كه واحدهاي فناوري مستقر در مركز رشد به منظور تكميل اهداف تجاري شركت و ايجاد يك كسب وكار كوچك،آماده انعقاد قرارداد با سازمان هاي برون دانشگاهي مي باشد.

هسته هاي فناور: اعضاء اين هسته ها كارآفرينان و دانشجوياني مي باشند كه ايده هاي تجاري دارند، ليكن قادر به تنظيم برنامه كسب و كار نمي­باشند. در اين راستا مركز از طريق ارائه خدمات مشاوره اي و آموزشي به اعضاء اين هسته ها،امكان حضور ايشان در مركز رشد را فراهم مي نمايند.