شاخصهای شرکتهای دانشبنیان نوپا

1.    تولیدکننده و یا داراي برنامه طراحی و تولید کالاي دانش بنیان مورد تایید مرکز رشد یا پارك علم و فناوري مربوط یا ستاد فناوري راهبردي مربوط باشد.

2.    نهادینهسازي و بومیسازي دانش فنی از طریق تحقیق و توسعه صورت پذیرد.

3.    داراي عملکرد تحقیق و توسعه باشد.

4.    شرکت داراي 2 نفر نیروي انسانی تمام وقت باشد.

5.    حداقل یک سال از تاریخ ثبت آن گذشته باشد.

6.    عدم سوء سابقه و تخلفات مکرر در انجام تعهدات قبلی باشد.

7.    دوسوم اعضاي هیات مدیره داراي حداقل دو مورد از شرایط زیر باشد:

•    حداقل مدرك کارشناسی

•    حداقل 3 سال سابقه کاري یا علمی مرتبط یا سابقه مدیریتی

•    حداقل یک اختراع تایید شده