بخشنامه های مرکز رشد واحد های فناور

آیین نامه تاسیس و اساسنامه فرستادن نامه معاونت علمی وفناوری ریاست جمهوری
بخشنامه اساسنامه مراکز رشد
بهره برداری از تسهیلات بانک پاسارگاد استقرار شرکت های تحقیق و توسعه
دستورالعمل اجرایی شرکت های دانش بنیان امور اجرایی مربوط به مراکز رشد
راهنمای تهیه و معرفی برنامه کاری و توجیه اقتصادی بخشنامه استقرار وحمایت
روند استقرار واحدهای فناور در مرکز رشد تاسیس و اداره مراکز رشد
شیوه نامه فعالیت های اقتصادی و سرمایه گذاری تفویض اختیارات
مشارکت واحدها در سهام شرکت های دانش بنیان تفویض اختیارات2
هزینه تهیه کسب و کار شیوه نامه تاسیس شهرک های قناوری آزاد شفا
شیوه نامه ارسال ایجاد و حمایت از شرکت های دانش بنیان مالکیت فکری
قرارداد خرید و تحویل کالاهای فناورانه