موارد عدم پذیرش

• شركت‏ها و هسته‌هاى مشاوره‌اى و آموزشى

• شركت‏ها و هسته‌هاى فعال در حوزه‌هاى عمومى فناورى اطلاعات و ارتباطات

• شركت‏ها و هسته‌هايى كه ايده محورى آنها صرفا راه‌اندازى يك پايگاه اينترنتى است.

• شركت‏هاو هسته‌هايى كه درمرحله فروش محصول بوده ومى‌خواهندكارصرفا بازرگانى نمايند.

• شركت‏ها و هسته‌هايى كه در مراحل اوليه طراحى مفهومى محصول باشند.

• شركت‏ها و هسته‌هايى كه ايده محورى يا محصول نهايى آنها، كلى، مبهم و نامشخص باشد.

• شركت‏هاى و هسته‌هايى كه قائم به شخص بوده و ناتوان از حضور حداقل ٢ نفر كارشناس تمام وقت در رشته تخصصى مرتبط با ايده محورى باشند.