فرایند پذیرش در مرحله رشد مقدماتی

  1. ارئه درخواست اولیه
  2. مصاحبه و ارائه اطلاعات
  3. تکمیل و تحویل فرم پذیرش دوره رشد (پیوست 1)
  4. بررسی و کارشناسی تخصصی (فنی-اقتصادی)
  5. اعلام نتیجه کارشناسی به متقاضی
  6. طرح و تصویت در شورای مرکز رشد
  7. اعلام پذیرش و استقرار در مرکز رشد
  8. تکمیل فرم قرارداد استقرار در دوره رشد (پیوست 2)

مدت استقرار:

2 دوره سه ماهه و قابل تمدید تا سقف حداکثر 9 ماه با مجوز شورای مرکز رشد است.