رئیس مرکز رشد 

نام مدیر: فرهاد سلیمی

رشته تحصیلی: مهندسی شیمی

مدرک تحصیلی: دکتری 

پست الكترونيك:f.salimi@iauksh.ac.ir

آدرس پستي: کرمانشاه، دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرمانشاه، مجتمع امام خمینی (ره)، ساختمان پژوهش.

تلفن دفتر:7243181-0831          داخلی 2614