دوره رشد مقدماتی

این دوره­‏ای حداکثـر 9 ماهه است، مقصود دوره اي است كه طي آن به فرد و يا گروه هاي مستعدي كه داراي ايده نوآورانه هستند،پس از اخذ تأييديه در مركز رشد مستقر مي شوند.

  • در اين مرحله آموزشهاي لازم مشاور هاي اقتصادي در جهت ايجاد يك كسب و كار كوچك و بازاريابي محصول نهايي به شركتها ارائه مي شود.
  • به واحد پذیرش شده در دوره رشد مقدماتی، "هسته فنآورگفته می‏شود.
  •  حداکثر بودجه قابل اختصاص در این مرحله در صورت ارائه توجیه اقتصادی طرح و تأیید آن در شورای مرکز تا 100 میلیون ریال می‏باشد.