چگونگي ايجاد و فرایند تشکیل شركتهاي دانشبنيان

هر شرکت دانشبنیان به درخواست تعدادی از اعضای هیات علمی، دانشجویان و دانشآموختگان و  تایید کمیته واحدهای دانشگاهی یا مراکز پژوهشی تاسیس میشود

یا

با پیشنهاد واحدهای دانشگاهی و مراکز پژوهشی به اعضای هیات علمی، دانشجویان و دانشآموختگان تاسیس میشود.

حداقل 51% اعضای هیات موسس شرکت ها و موسسه های دانش بنیان از اعضای هیات علمی، دانشجویان و دانشآموختگان واحدهای دانشگاه آزاد اسلامی است.

فرایند تشکیل:

ایجاد این شرکت ها با همکاری و مشارکت (تا سقف49%) صنایع بزرگ، موسسات مالی،بنگاه های معتبر، شهرداری های هر منطقه و دانشگاه های دیگر در اولیت است.

شرکت دانشبنیان میبایست جهت بهرهمندی از قانون“حمایت از شرکتها و موسسات دانشبنیان“ 1از کارگروه ارزیابی و تشخیص صلاحیت شرکتها و موسسات دانشبنیان و نظارت بر اجرای آن تاییدیه لازم اخذ نماید.

شرکت میتواند حداکثر 3 تا 5سال در واحد دانشگاهی یا مرکز رشد استقرار یابد و موظف به پرداخت هزینههای فضای فیزیکی، خدمات ارئهشده و امکانات آزمایشگاهی بر اساس قرارداد میباشد.

شرکت مستقل از تشکیلات واحد دانشگاهی اداره میشود.

معامله واحد دانشگاهی با این شرکتها از اولویت برخوردار است.